Sukevan alueella tehdään mittavaa säävarman sähköverkon rakennushanketta

Savon Voima Verkon säävarman sähköverkon saneeraushanke Sukevan taajamassa ja sen lähialueilla on maastosuunnittelun ja rakentamisen osalta tehty vuosien 2023 ja 2024 aikana. Rakentaminen on painottunut pääasiassa vuodelle 2024. Uusi sähköverkko otetaan kokonaisuudessaan käyttöön vuoden 2025 alkupuolella ja lopulliset purku- sekä viimeistelytyöt valmistuvat vuoden 2025 elokuun loppuun mennessä.

Saneeraushankkeen myötä sähkön toimitusvarmuus paranee noin 500 asiakkaalla hankealueella tai sen välittömässä läheisyydessä. Hankkeen kustannukset ovat noin 5 miljoonaa euroa.

– Ennen saneerausta alueelle valmistui myös uusi sähköasema, mikä auttoi lyhentämään sähkönsiirtomatkaa huomattavasti edeltävään tilanteeseen verrattuna, jolloin sähköä siirrettiin Sukevalle Iisalmesta saakka. Lisäksi sähköasema luo pohjaa uusille tuotannon liittämisen mahdollisuuksille niin Sukevalla kuin sen lähialueillakin, kertoo Savon Voima Verkon projektipäällikkö Mika Piirainen.

 

Hanke on osa Savon Voima Verkon verkostostrategiaa

– Olemme kohdistaneet investointeja paljon taajamiin. Nyt valmistuva Sukevan maakaapelointiin keskittynyt saneeraushanke on Savon Voima Verkolle merkittävä virstanpylväs, koska taajaman kaapeloinnin jälkeen asemakaava-alueet on muutettu säävarman verkon piiriin lähes kokonaan, kertoo Savon Voima Verkon rakennuttamispäällikkö Tuomas Kamunen.

Vuosien 2023 ja 2024 aikana Sukevalla on tehty maakaapelointia, jossa alueen sähköasemalta on kaapeloitu viisi pääjohtolähtöä. Näitä ovat olleet Sukevan kirkonkylän, Sukevan vankilan, Järvenpään, Oravijoen sekä Kölkän alueille lähtevät johtolähdöt. Alueen verkon käyttöönottoa on tehty osissa vuosina 2023 ja 2024.

– Sähkön toimittamista valvova viranomainen on määrittänyt, että luonnonvoimat eivät saa aiheuttaa asemaakaava-alueella yli kuuden tunnin ja asemakaava-alueiden ulkopuolella yli 36 tunnin keskeytystä sähköntoimitukseen. Määriteltyjen ehtojen mukaan meillä on vuoteen 2036 asti aikaa kehittää sähköverkkojamme täyttämään nämä vaatimukset. Nyt Sukevan alueella tehtävä saneeraus parantaa ratkaisevasti alueen sähköntoimitusvarmuutta ja on osa verkostostrategiaamme, Kamunen sanoo.

Sukevan taajaman ja sen lähialueiden sähkönlaatua ja toimitusvarmuutta koskevia investointeja on tehty viime vuosina ja investointeja tehdään myös jatkossa. Muun muassa uusi sähköasema valmistui Sukevalle vuonna 2022, jota syöttää samana vuonna valmistunut 45 kilovoltin voimajohto Jyrkän suunnalta. Vuoden 2024 aikana sähköverkkoa saneerataan Sukevalta aina Aittokoskelle asti, jonka jälkeen Sukevan ja Sonkajärven välinen runkoyhteys on kokonaisuutena säävarman sähköverkon piirissä.

 

Hankkeen päätoteuttajana toimii ENP

Sukevan hankkeen kilpailutus on tehty vuoden 2022 lopussa, jolloin työn päätoteuttajaksi valikoitui Efficient Network Partner Oy eli ENP, jonka kumppanina maastosuunnittelun osalta on toiminut Insplan Oy. Lisäksi projektin koneurakoinnista on pääosin vastannut ENP:n kumppani Koneurakointi A. Heikkinen Oy. Paikallista apua muilta kumppaneilta ENP on saanut esimerkiksi lumitöissä, nostoissa sekä kuljetuksissa ja maa-aineksen toimituksissa. Näistä iso kiitos kuuluu alueen paikallisille toimijoille. Puuston poistossa Savon Voima Verkon kumppanina toimiva SMP Infra Oy on hyödyntänyt myös lähialueilla toimivaa puunkorjuu-urakoitsijaa sekä eri raivauskumppaneita.

Hankkeen maastosuunnittelu aloitettiin välittömästi vuoden 2023 alussa jopa viiden maastosuunnittelijan voimin. Resursseja varattiin reilusti, koska työ ulottui laajalle alueelle ja osa sähköverkosta tuli saada käyttöön jo vuoden 2023 aikana. Työalue jaettiin viiteen eri osaan, joiden saneeraukset toteutuivat kahden ja puolen vuoden aikana eri aikatauluissa.

– Yhtä näistä alueista on jouduttu valitettavasti rajaamaan alun perin suunniteltua pienemmäksi, mutta myös sen osalta suunnitelmat ovat tällä hetkellä hyvällä mallilla, ja rakentaminen on tarkoitus suorittaa erillisenä projektina valmiiksi hieman myöhäisempänä ajankohtana, Piirainen kertoo.

 

Sukevan vanha verkko uusiutuu lähes kokonaan

Tässä jakeluverkkoinvestoinnissa rakennetaan kokonaan uudet johtolähdöt valmistuneelta sähköasemalta lähialueille, koska Sukevan alueen sähköverkosto on tullut käyttöikänsä päähän. Näin uudesta sähköasemasta saadaan täysi hyöty sähkönjakelulle, kun sen syöttämät johtolähdöt rakennetaan uuden verkostostrategian mukaisesti ja uutta tekniikkaa hyödyntäen.

– Vanhaa verkkoa poistuu metsien keskeltä ja siirtyy hankkeen myötä teiden varsille, jossa verkon säävarmuus sekä viankorjaaminen tehostuu. Päättyviä johtohaaroja korvataan yhden kilovoltin jännitetasoa käyttävällä pienjänniteverkolla, jotta keskijänniteverkkoon ei jää pitkiä avojohto-osuuksia. Pitkillä avojohdoilla on vikaantuessaan haitallinen vaikutus myös runkoverkon toimintaan. Projektin päätavoitteena on ollut rakentaa Sukevan taajamaan ja lähialueille sähkömarkkinalain toimitusvarmuusvaatimusten mukainen sähkönjakeluverkko, Piirainen kertoo.

Hankkeen myötä alueen muuntamoille rakennetaan kaukokäytettäviä ohjauslaitteita, jotta erilaiset sähkökytkentäjärjestelyt häiriötilanteissa ovat ripeästi toteutettavissa etäyhteydellä. Tämä auttaa rajaamaan vika-alueen mahdollisimman pieneksi ja nopeuttaa siten viankorjaamista.

 

Hanke etenee aikataulussa

Työn laajuudesta huolimatta hankkeen maastosuunnittelu ja rakentaminen ovat edenneet aikataulussaan, laadukkaasti ja joustaneet tarvittavien muutosten osalta.

– Hankkeen työalue on suuri ja sille mahtuu monenlaista maastoa. Maasto-olosuhteet ohjaavat osittain myös rakentamistekniikan valintaa ilmajohdon ja kaapelin välillä. Onneksi myös pehmeämpää maastoa löytyy, joten työtä on voitu osittain tehdä kaapelia auraamalla, jonka etuna on pienempi viimeistelyn tarve verrattuna kaivantoon, Piirainen kertoo.

Vuoden 2024 aikana Savon Voima Verkko aloittaa Sukevan alueella lisäksi uuden Sukeva–Poromäki-saneeraushankkeen, jossa runkoverkkoa maakaapeloidaan Kajaanintien varteen noin 19 kilometriä Sukevalta Iisalmen suuntaan.

– Olemme huomioineet, että verkon rakentamisesta aiheutuu aina jonkin verran haittaa alueen asukkaille. Tätä pyrimme parhaamme mukaan minimoimaan aina suunnittelusta alkaen. Haluamme osoittaa ison kiitoksen alueen asukkaille kärsivällisyydestä sekä ystävällisistä kohtaamisista työmaakäynneillä jo tässä vaiheessa hanketta, Piirainen summaa.

 

Sukevan alueen sähköverkon saneeraus pähkinänkuoressa

 • Maakaapelointia yhteensä noin 49,6 km
 • Uutta ilmajohtoa yhteensä noin 31 km
 • Keskijännitekaapelointia noin 14 km
 • Pienjännitekaapelointia 22,7 km
 • Keskijänniteilmajohtoa noin 9,4 km
 • Pienjännitekaapelointia noin 23 km
 • 1 kV:n ilmajohtoa 13,9 km
 • Puistomuuntamoita 24 kpl (kaukokäytettäviä 11 kpl)
 • 20 kV:n pylväsmuuntamoita 8 kpl
 • 1 kV:n pylväsmuuntamoita 12 kpl
 • Vanhaa pienjänniteilmajohtoa purkautuu noin 37 km
 • Vanhaa keskijänniteilmajohtoa purkautuu noin 51 km

 

Lisätietoja:

Mika Piirainen, projektipäällikkö
Savon Voima Verkko Oy
mika.piirainen@savonvoima.fi
p. 044 723 7393

Tiedote on julkaistu myös Savon Voiman verkkosivuilla

Remember Me

Sivustolla käytetään evästeitä, joilla voimme parantaa sivustoa ja käyttökokemustasi sekä kohdentaa markkinointiamme. Osa evästeistä on sivuston toiminnalle välttämättömiä. Lue tietosuojaselosteestamme, miten käsittelemme evästeisiin liitettyjä tietoja.