Uusi kaavoitus- ja rakentamislaki vaikuttaa energiahankkeiden sijoittumisiin

Nykyisen yli 20 vuotta vanhan maankäyttö- ja rakennuslain korvaava lakiehdotus on nyt lausuntokierroksella. Lakiesitys on merkittävä hallituskauden lainsäädännön kokonaisuudistus. Hankkeiden sijoittumisen edellytykset ratkaistaan kaavoituksella, johon lausunnolle tullut lakiehdotus tuo muutoksia. Siirtyminen vähähiiliseen energian tuotantoon, varastointiin ja siirtoon edellyttää investointeja. Niiden keskeinen ehto on sujuva ja joustava kaavoitus. Lausuntokierrokselle lähtenyt ehdotus osittain tukee energia-alan investointeja, mutta myös lisää sääntelyä ja monimutkaistaa kaavoitusta.

Ehdotus ei onnistunut selkeyttämään kaavatasojen tavoitteita ja sisältövaatimuksia. Yksinkertaistamisen sijaan suunnittelujärjestelmään lisätään lakisääteiset kaupunkiseutusuunnitelmat.

Tavoitteena uudistuksessa on perustellusti ilmastonmuutoksen hillitseminen. Ehdotuksen mukaan kaikkien kaavatasojen on luotava edellytyksiä uusiutuvien ja vähähiilisten energiamuotojen hyödyntämiselle. Tämä uusi yleinen säännös jää kuitenkin täsmentymättä.

Maakuntakaavan oikeusvaikutuksia rajattaisiin. Jatkossa ainoastaan maakunnan aluerakenne, liikenneverkosto ja viherrakenne olisivat sitovana ohjeena kuntakaavoille.

  • Tuulivoiman osalta ehdotus on kannatettava. Kaikki tuulivoima-alueet voitaisiin jatkossa kaavoittaa kunnan yleiskaavalla ilman maakuntakaavamerkintää. Tämä mahdollistaa kunnan oman päätöksenteon hankkeista, nopeuttaa kaavoitusta välttämällä päällekkäistä suunnittelua ja kohdentaa selvitykset tehokkaammin, toteaa Energiateollisuuden ympäristöasiantuntija Heidi Lettojärvi. – Myös tulevaisuuden pienet ydinvoimalat voitaisiin kaavoittaa kunnassa. Sähkön kantaverkko kuuluu aluerakenteen teknisen huollon infrastruktuuriin ja sen osalta maakuntakaavat olisivat perustellusti oikeusvaikutteisia, toteaa Lettojärvi.

Tavoitteena kaavauudistuksessa on myös luonnon monimuotoisuuden turvaaminen. Ehdotus vahvistaakin luontoarvojen merkitystä monin tavoin. Lakiin tulisi uudet määritelmät viherrakenteelle ja ekologisille yhteyksille. Viherrakenne säilyisi maakuntakaavassa oikeusvaikutteisena ja ekologisten yhteyksien säilyminen olisi turvattava. Kaavojen laadulliset vaatimukset edellyttäisivät nimenomaisesti luonnonarvojen turvaamista nykyisen vaalimisen sijaan.

  • Kaavoituksen on säilyttävä eri maankäyttöintressit yhteensovittavana välineenä. Huolena onkin, että luontoarvojen painotus jyrää muut maankäyttömuodot. On epäselvää, millainen rakentaminen viherrakenteelle ja ekologisille yhteyksille on sallittua. Luonnonsuojelua ehdotetaan vahvistettavaksi myös luonnonsuojelulain uudistuksella ja yhteisvaikutus hankkeiden kannalta on arviomatta, Lettojärvi huomauttaa.

Ehdotuksessa annettaisiin ELY-keskuksille laaja valitusoikeus kuntakaavoihin. ET pitää nykytilannetta parempana, jossa ELY-keskusten valvonta kattaa vain valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittävät asiat.

Lakiin ehdotetaan kunnan jäsenelle säädettävää oikeutta tehdä aloite asemakaavan laatimiseksi. Kunnan olisi käsiteltävä aloite määräajassa. ET pitää ehdotusta kannatettavana, mutta liian suppeana. Aloiteoikeus tulisi olla laajasti hankekehittäjien käytössä ja koskea myös yleiskaavoja.

Lisäksi uusi KRL tuo uusia merkittäviä vaatimuksia rakentamisluvitukseen. Ehdotuksessa lisättäisiin mm. velvoitteita uusiutuvan energian vähimmäisosuudesta ja ilmastoselvityksen laatimisesta.

  • ET pitää tärkeänä rakennusten ilmastovaikutusten pienentämistä, mutta nyt esitetyt keinot eivät ole kustannustehokkaimpia hiilineutraalisuustavoitteen saavuttamisessa, toteaa Energiateollisuus ry:n asiantuntija Mirja Tiitinen. – Säädösvalmistelussa ja toimenpiteiden valinnassa tulee ottaa huomioon energiajärjestelmien nopea kehittyminen ja erityisesti energiaverkkojen mahdollistama sektori-integraatio. Lakimuutoksen vaikutusarviota tulisi laajentaa siten, että rakennusta tarkastellaan osana energiajärjestelmää ja valita ohjauskeinot kokonaisarvioinnin tulosten perusteella, Tiitinen jatkaa.

 

Lisätietoja: Heidi Lettojärvi, asiantuntija, Energiateollisuus ry, 050 595 7705

Mirja Tiitinen, asiantuntija, Energiateollisuus ry, 050 434 6994

Remember Me

Sivustolla käytetään evästeitä, joilla voimme parantaa sivustoa ja käyttökokemustasi sekä kohdentaa markkinointiamme. Osa evästeistä on sivuston toiminnalle välttämättömiä. Lue tietosuojaselosteestamme, miten käsittelemme evästeisiin liitettyjä tietoja.