Ammattirakentaja-lehti

2020_ARI_banneri_468x100_120dpi

virtuaalikoulutus

Virtuaalitodellisuus haastaa perinteisen työturvallisuuskoulutuksen

Työturvallisuutta voi oppia virtuaalitodellisuudessa jopa perinteistä luentokoulutusta paremmin, osoittaa Työterveyslaitoksen tutkimus.

Virtuaalitodellisuudessa (VR) toteutettu työturvallisuuskoulutus vahvistaa osallistujien turvallisuusosaamista ja -valmiuksia perinteistä koulutusta enemmän ja osallistujat kokevat sen  innostavaksi koulutusmuodoksi. Tilastojen valossa rakennusala on edelleen yksi tapaturma-altteimmista toimialoista. Juuri päättyneessä Modernia turvallisuusoppimista rakennusalalle (MoSaC) -tutkimushankkeessa kehitettiin ja tutkittiin VR-oppimisympäristön vaikutuksia työturvallisuusosaamiseen ja -ajatteluun rakennusalalla.

– Teknologian nopea kehitys on tuomassa virtuaalitodellisuuden (VR) hyödyntämisen turvallisuuskoulutuksiin. Me Työterveyslaitoksella näemme, että uusien menetelmien käytön tulee perustua tutkittuun tietoon niiden vaikutuksista, kertoo erikoistutkija Maria Tiikkaja Työterveyslaitoksesta.

– Rakennusala valikoitui tutkimuskohteeksi, koska alan tapaturma-alttiuden lisäksi työturvallisuuskoulutuksen puutteet on tunnistettu aiemmissa tutkimuksissa yhdeksi keskeiseksi rakennusalan työturvallisuutta heikentäväksi tekijäksi, jatkaa vanhempi asiantuntija Tuula Räsänen Työterveyslaitoksesta.

VR-koulutus lupaava vaihtoehto turvallisuuskouluttamiseen
MoSaC-tutkimuksessa kehitetty VR-oppimisalusta osoittautui toimivaksi keinoksi työturvallisuuden aktivoivaan harjoittelemiseen, ja VR-oppimisympäristö on lupaava menetelmä perinteisten turvallisuuskoulutusten rinnalle. VR-koulutuksella pystyttiin vahvistamaan osallistujien valmiuksia työtilanteen turvallisuuden ennakointiin ja työturvallisuuteen vaikuttavien asioiden tunnistamiseen. Lisäksi koulutus vahvisti motivaatiota työturvallisuuden edistämiseen ja lisäsi osallistujien turvallisuustietoutta. Tulosten mukaan VR-koulutukseen osallistuminen lisäsi työntekijöiden itsearvioitua aloitteellisuutta ja aktiivisuutta työturvallisuuden edistämiseen. Luentokoulutukseen verrattuna VR-koulutus vahvisti myös enemmän työntekijöiden kokemusta siitä, miten hyödyllisiä työntekijätason turvallisuustoimenpiteet ovat.

– VR-koulutuksiin osallistuneet rakennustyöntekijät kokivat koulutuksen innostavammaksi ja paremmin oppimista tukevaksi menetelmäksi kuin luentokoulutukseen osallistuneet. VR-oppimisympäristön avulla työturvallisuuskoulutuksia voidaan muuttaa passiivisesta tarkkailusta yksilölliseksi, osallistavaksi ja aktivoivaksi toiminnaksi, kertoo vanhempi asiantuntija Kristian Lukander.

Työturvallisuuskoulutus on parhaimmillaan oppimispolku, jossa eri toteutustavoilla ja sisällöillä varmistetaan sekä yksilön että työyhteisön riittävä työturvallisuusosaaminen. Eri oppimistekniikat tukevat erilaisia oppijoita ja lisäävät oppijoiden mielenkiintoa oppimistilannetta ja sisältöä kohtaan.

Tutkimushankkeeseen osallistui kahdeksan suomalaista rakennusalan yritystä
Modernia turvallisuusoppimista rakennusalalle MoSaC -tutkimushankkeeseen (2018–2020) osallistui  kahdeksan suomalaista rakennusalan organisaatiota ja  120 rakennustyöntekijää. Tutkimuksessa vertailtiin VR-ympäristössä toteutetun ja luentomuotoisen työturvallisuuskoulutuksen oppimistuloksia ja -kokemuksia. VR-koulutuksessa käytetty virtuaaliympäristö kehitettiin hankkeen aikana.

Puolet tutkittavista osallistui VR-koulutukseen ja puolet perinteisempään, vastaavan sisältöiseen, luentokoulutukseen. Tutkimusaineisto muodostui tutkimuskyselyistä, VR-alustan keräämästä suoritusdatasta, koulutustilanteiden havainnoinnista ja puhelinhaastatteluista. Tutkimusaineisto analysoitiin sekä määrällisin että laadullisin menetelmin. Tutkimuksen rahoittivat Työsuojelurahasto, Työterveyslaitos ja osallistujaorganisaatiot.

VR-oppiminen osaksi yritysten koulutustoimintaa
Hankkeen hyvien tulosten rohkaisemana Työterveyslaitos on tutkimuksen rinnalla panostanut oman Virtuario™-oppimisalustan kehittämiseen (www.ttl.fi/virtuario), jonka kautta hankkeessa opittuja hyviä VR-koulutuskäytäntöjä tuodaan asiakkaiden saataville.

www.ttl.fi/mosac, www.ttl.fi/virtuario

Loppuraportti: Modernia turvallisuusoppimista rakennusalalle (MoSaC)
http://www.julkari.fi/handle/10024/139927


Ammattirakentaja_banneri_2020_140x250px_v4

ZARGES_banner140x250

Enervent_banner_140x250px_general_fi

STARK_ammattirakentajalehti_140x250px_2

Renovari_140x75px_netti

Union Banner